FULLSTÄNDIG INTEGRITETSPOLICY

FULLSTÄNDIG INTEGRITETSPOLICY – EDVALLS ELEKTRISKA AB

 

BESTÄLLNING/OFFERT/LEVERANS

För att kunna hantera offert/beställning/leverans behöver vi genomföra följande behandlingar:

 • Identifikation av beställare/köpare
 • Leverans av beställning inkl kontakter med kund och leverantörer
 • Hantering av betalningar
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

För att kunna genomföra dessa behöver vi följande personuppgifter:

 • Namn
 • personnummer (om ROT-avdrag används)
 • Kontaktuppgifter (ex.vis adress, email, IP-nummer och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (ex.vis levererat material, leveransadress)

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du som kund anger i samband med beställning/kontakt. Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina inköp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part, såsom ex.vis adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgift till dig.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer som ur dataskyddshänseende kallas personuppgiftsbiträden, vilka tillhandahåller t.ex.

 • Transporter (logistikföretag och speditörer)
 • IT-tjänster (företag som hanterar teknisk support, drift och underhåll av våra lösningar)

Vi ställer samma krav på våra samarbetspartners som om vi själva behandlat uppgifterna.

I förekommande fall delar vi personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller. Det kan gälla myndigheter såsom polis, skatteverket och domstol.

Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan då inte godkänna inköpet.

Denna information lagras till dess att avtalet är fullföljt (inkl leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och/eller garantiärenden.

FULLGÖRANDE AV FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

För att kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, produktsäkerhetslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet) behöver vi samla in följande uppgifter:

 • Namn
 • personnummer (vid användande av ROT-avdrag)
 • Kontaktuppgifter (exvis adress, emailadress, IP-nummer och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • kommunikation/korrespondens
 • Uppgift om tidpunkt för köp, ev. klagomål, fel, etc

Detta krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt gällande lagkrav. Om upgifterna inte kan lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan då inte godkänna köpet.

Dessa uppgifter lagras till dess att avtalet är fullföljt (inkl leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. I enlighet med bokföringslagen sparas viss data i 7 år. Detta innefattar namn, datum, varor/tjänster, belopp samt ev. personnummer vid användande av ROT-avdrag. Även produktsäkerhetslagen kräver viss lagring av kontaktuppgifter under rimlig tid.

KUNDSERVICEÄRENDEN

För detta behöver vi kommunicera och besvara eventuella frågor via telefon, email eller sociala medier, identifiera dig som kund och utreda eventuella klagomål och supportärenden. För att kunna göra detta behöver vi hantera följande personuppgifter:

 • Namn
 • personnummer (vid användande av ROT-avdrag)
 • Kontaktuppgifter (ex.vis adress, mail, IP-nummer och telefonnummer)
 • Uppgift om köptidpunkt, ev. köpinformation, etc.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som berör ärendet
 • Kommunikation och korrespondens

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Detta lagras till dess att ärendet är avslutat.

 

Dina rättigheter som kund

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi hanterar om dig. Om du önskar erhålla ett utdrag ska begäran göras skriftligen och vara undertecknad av dig samt innehålla en bifogad kopia av ID-handling av ägare eller person i ledande befattning på företaget. Detta för att vi ska kunna säkerställa att det är en behörig person som önskar utdraget. Detta kan även leda till att vi kan komma att be om kompletterande uppgifter för att säkerställa detta.

Om det skulle visa sig att vi har felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att få dessa korrigerade.

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlat om dig om:

 • Uppgifterna inte längre krävs för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och dina skäl för invändningen väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling av personuppgifter.
 • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Notera att vi har rätt att neka en sådan radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omgående radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättslagstiftningen, men också från lagstiftningen av konsumenträtt.

Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid det tar för oss att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen för att få uppgifterna raderade. Om behandlingen begränsats enligt ovan får vi bara, utöver lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Vi kommer inte använda insamlade uppgifter för direktmarknadsföring utan ditt godkännande.

Dataskyddsansvarig
Ove Edvall
ove.e@edvalls.com